PHM Group Holding Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

PHM Group Holding Oyj:n Pörssitiedote 1.12.2022 klo 9.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

PHM Group Holding Oyj (”PHM” tai ”Yhtiö”) harkitsee 60 miljoonan euron uusien euromääräisten vakuudellisten senioriehtoisten vaihtuvakorkoisten velkakirjojen (”Uudet Velkakirjat”) liikkeeseenlaskua osana Yhtiön 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan viitekehystä. 

PHM käyttäisi Uusien Velkakirjojen suunnitellusta liikkeeseenlaskusta saatavat varat (i) PHM:n Super Senior -luottolimiittisopimuksen takaisinmaksuun (ii) ja konsernin yleisiin tarpeisiin, mukaan lukien yrityskauppoihin, ja (iii) transaktiokustannusten kattamiseen.

PHM on nimittänyt Nordea Bank Abp:n ja Pareto Securities AS:n toimimaan Uusien Velkakirjojen mahdollisen liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjinä ja PHM on valtuuttanut Pääjärjestäjät tapaamaan sijoittajia 1. joulukuuta 2022 alkaen. Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlasku voi toteutua markkinatilanteen niin salliessa ja Yhtiön lopullisen päätöksen mukaisesti.

 

PHM GROUP HOLDING OYJ

Lisätietoja antaa:

Ville Rantala, toimitusjohtaja, puh. + 358 50 385 1442

Petri Pellonmaa, konsernin talousjohtaja, puh. +358 40 568 3841

 

PHM Group Holding Oyj lyhyesti

PHM Group on pohjoismainen kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit; yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. PHM Group uskoo, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä ottaako tutun paikallisen vai ison pohjoismaisen. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://www.phmgroup.com/fi/.

 

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uusien Velkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli Yhtiö päättää edetä Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskussa, Uusiin Velkakirjoihin liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Uusien velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten Uusia Velkakirjoja, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai Pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Uusiin Velkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Uusia Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta Uusien Velkakirjojen tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kukin ”relevantti valtio”). Uusia Velkakirjoja tarjotaan relevanteissa valtioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129 (muutoksineen, ”Esiteasetus”) (kuten Esiteasetus on implementoitu Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa lainsäädännössä vuoden 2018 European Union (Withdrawal) Actin mukaisesti) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Vastaavasti henkilön, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen Uusista Velkakirjoista kyseisessä relevantissa valtiossa, tulisi tehdä se ainoastaan tilanteissa, joissa Yhtiölle tai Pääjärjestäjille ei aiheudu Esiteasetuksen mukaista velvollisuutta julkaista esite. Yhtiö tai Pääjärjestäjät eivät ole antaneet valtuutusta, eivätkä anna valtuutusta, tarjouksen tekemiseen rahoituksen välittäjän avulla. Uusia Velkakirjoja ei saa tarjota yleisölle missään relevantissa valtiossa, ellei Uusiin Velkakirjoihin liittyvää tarjousta voida tehdä yleisölle relevantissa valtiossa osana tarjousta Esiteasetuksen seuraavien poikkeusten nojalla: (i) tarjous on suunnattu yksinomaan Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille, (ii) tarjous on suunnattu alle 150 luonnolliselle tai oikeushenkilölle relevanttia valtiota kohti (jotka ovat muita kuin Esiteasetuksessa määriteltyjä kokeneita sijoittajia) tai (iii) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat Esiteasetuksen artiklan 1(4) soveltamisalaan edellyttäen, ettei sellainen tarjous edellytä, että Yhtiö tai Pääjärjestäjät julkaisisivat esitteen Esiteasetuksen artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät esitettä Esiteasetuksen artiklan 23 mukaisesti. Tätä säännöstä sovellettaessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle”, liittyen mihinkään arvopaperiin ja missä tahansa relevantissa valtiossa, tarkoittaa viestimistä ja riittävien tietojen antamista tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista millä tahansa tavalla, jotta sijoittaja pystyy harkitsemaan arvopapereiden hankkimista.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Uusien Velkakirjojen tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

MIFID II TUOTEVALVONTA – AMMATTIMAISET SIJOITTAJAT, HYVÄKSYTTÄVÄT VASTAPUOLET JA EI- AMMATTIMAISET ASIAKKAAT – Kohdemarkkina on ammattimaiset sijoittajat, hyväksyttävät vastapuolet ja ei-ammattimaiset asiakkaat kattava kohdemarkkina (kaikki jakelukanavat).

TÄRKEÄÄ – ETA-ALUEEN EI-AMMATTIMAISET SIJOITTAJAT – Uudet Velkakirjat eivät ole asetuksessa (EU) N:o 1286/2014) (”PRIIPS-asetus”) tarkoitettuja tuotteita ja näin ollen mitään PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ei ole saatavilla tai aseteta saataville koskien Uusia Velkakirjoja.

Yhteyshenkilöt

Liitteet