PHM Group Holding Oyj yhtiöjärjestys

1 Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on PHM Group Holding Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 Toimiala
Yhtiön toimialana on osakkeiden, osuuksien ja muiden arvopapereiden omistus ja hallinta, sekä konserniyritysten ja osakkuusyritysten johtaminen ja valvonta. Yhtiö voi toimia konsernin emoyhtiönä ja tarjota hallinnointipalveluja tytär- ja osakkuusyhtiöilleen.

3 Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Jos hallituksen jäseniä on vähemmän kuin kolme, on valittava yksi varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

4 Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 Edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja Rekisterihallituksen hyväksymä

tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Hänen tehtävänsä päättyy hänen valintaansa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilinkauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

1 tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
5 hallituksen jäsenten lukumäärästä,
valittava
6 tarvittaessa hallituksen jäsenet,
7 tilintarkastaja.

8 Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta kirjallisena osakkeenomistajille näiden osakasluetteloon merkityillä osoitteilla. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse osakkeenomistajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.