Vastuullisuuden johtaminen PHM Groupissa

Vastuullisuus on nostettu vuoden 2021 lopussa PHM Groupin liiketoimintastrategian yhdeksi kulmakiveksi. Yhtiöllämme on juuri päivitetty vastuullisuusstrategia, joka sisältää uudet tavoitteet ja toimenpideohjelman liittyen ilmasto- ja ympäristö­asioihin, henkilöstön turvallisuuteen ja monimuotoisuuteen sekä hyvään hallintotapaan.

PHM Groupin ylin johto on sitoutunut vastuullisten toimintatapojen edistämiseen. Vastuullisuutta käsitel­lään konsernin johtoryhmässä kuukausittain ja hallituksessa vähintään puolivuosittain.

Seuraamme aktiivisesti vastuulliseen toimintaan liittyviä viranomaisvaatimuksia ja lainsäädäntöä ja noudatamme sekä EU-tasoisia että kansallisia vaatimuksia, asetuksia ja määräyksiä.

PHM Groupin vastuullisuuden kehittämisestä vastaa konsernin vastuullisuusjohtaja.

Hyvä hallinto

Toimimme aina rehdisti ja reilusti. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä omia eettisiä ohjeitamme ja edellytämme samaa alihankkijoiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme. PHM Groupin eettisissä ohjeissa (Code of Conduct) on määritelty kaikkia yhtiöitämme ja kaikkia työntekijöitämme koskevat pelisäännöt, joilla varmistetaan vastuullinen toiminta. Toimittajillemme ja alihankkijoillemme asetamme erilliset vastuullisuusvaatimukset.

Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa liiketoiminnassamme. Liiketoimintaan liittyvän vieraan­varaisuuden pitää olla kohtuullista ja arvoltaan vähäistä. Kaikkien työntekijöidemme edellytetään toimivan rehellisesti ja läpinäkyvästi, eikä lahjusten tarjoaminen tai antaminen sen enempää julkisen kuin yksityisen sektorin liikekumppaneille ole hyväksyttävää. Koulutamme henkilöstöämme korruption ja lahjonnan vastaiseen toimintaan.

Käsittelemme henkilötietoja ja asiakkaiden tietoja luottamuksellisesti. Kunnioitamme yk­sityisyyden suojaa ja käytämme henkilötietoja vain sallittuihin käyttötarkoituksiin. Työntekijämme tuntevat tie­tosuoja-asetuksen periaatteet ja noudattavat tietoturvaohjeita sekä riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja tietojärjestelmien käytössä. Tietosuojakoulutus on pakollinen kaikille työtekijöillemme.

Toimintamme perustuu vapaaseen kilpailuun, joka edistää koko toimialan kehitystä ja hyödyttää kaikkia alan eri sidosryhmiä. Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja päätämme itsenäisesti omista liikesuhteistamme. Kieltäydymme keskustelemasta tai sopimasta kilpaili­joiden kanssa hinnoittelusta, markkinaosuuksista tai muusta kilpailua rajoittavasta toiminnasta emmekä turvaudu epäeettisiin liiketapoihin. Koulutamme henkilöstöämme kilpailulainsäädännön noudattamiseen.

Vastuu sääntöjen ja ohjeiden mukaisesta käyttäytymisestä on koko henkilökunnalla. Yhtiömme eettisiin ohjeisiin (Code of Conduct) liittyvä koulutus on pakollinen kaikille työntekijöillemme syksystä 2022 alkaen. Puutumme sääntöjen ja ohjeiden vastaiseen toimintaan välittömästi. Työntekijöidemme käytössä on sisäinen ilmoituskanava, joka mahdollistaa väärinkäytösten ilmoittamisen EU-lainsäädännön määrittelemällä tavalla.

PHM Groupin johtamis- ja hallintokäytännöt

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu yhdestä kymmeneen jäsentä. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Toimitusjohtaja huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta, valvoo niiden toteutumista ja raportoi hallitukselle toimeenpanossa havaitsemistaan puutteista tai ongelmista. Yhtiön johtoryhmään kuuluu yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja, operatiivinen johtaja ja muut hallituksen hyväksymät jäsenet. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa mm. yhtiön ja konsernin strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa sekä toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisten tehtävien hoitamisessa. Näitä tehtäviä ovat yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on osaltaan varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan valvomisesta ja siitä, että valvonta on asianmukaisesti ja tehokkaasti järjestetty. Tätä tarkoitusta varten hallitus käsittelee ainakin kerran vuodessa yhtiön ja konsernin riskienhallinnan pääperiaatteet sekä antaa tarvittavat ohjeet riskien hallitsemiseksi.

Konsernin kaikissa yhtiöissä noudatetaan yhtenäistä talousjohtamisen mallia talousjohtajan antamien ohjeiden mukaan. Henkilöstöä, tiedotusta, vakuutusasioita, kiinteistöjen ja tilojen hankintaa, ostopolitiikkaa, tietohallintoa ja lakiasioita koskevissa asioissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa konsernin politiikkaa ja sen nojalla annettua ohjeistusta.

Ilmasto ja ympäristö

Toimimme paikallisesti, mutta meillä on Pohjolan kokoiset voimat. Siksi tiedostamme, että toiminnallamme voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toimimme ympäristölainsäädännön sekä viranomaisohjeiden mukaisesti kaikissa olosuh­teissa ja edellytämme samaa alihankkijoiltamme.

Olemme tunnistaneet liiketoimintamme ympäristövaikutukset ja ohjaamme toimintaamme ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan. Polttoaineenkulutuksesta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on suurin ympäristöhaasteemme. Siksi olemme sitoutuneet saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

Suunnittelemme ajoreitit ekologisesti sekä optimoimme alue- tai yksikkörakennetta sopimuskannan mah­dollisten muutosten mukaisesti. Olemme aina lähellä asiakasta, mikä tarkoittaa myös vähemmän ajoa ja siten vähemmän polttoaineenkulutuksesta syntyviä päästöjä.

Kalustomme on vähäpäästöistä, melutasoltaan matalaa ja teknisesti luotettavaa. Tutkimme jatkuvasti vaihtoehtoja fossiilisten polttoaineiden käytölle ajoneuvoissa, koneissa ja laitteissa. Olemme kokeilleet esimerkiksi sähkökäyttöisiä ajoneuvoja ja laitteita, kuten lehtipuhaltimet, trim­merit ja ruohonleikkurit, ja keränneet niistä käyttökokemuksia laajempaa käyttöönottoa varten.

Suuressa osassa ajoneuvojamme on kaluston paikannusjärjestelmä, jolla voidaan seurata myös taloudellista ajotapaa. Tavoitteemme on lisätä paikannusjärjestelmän käyttöönottoa ja vähentää polttoaineenkulutuksesta syntyviä päästöjä myös kehittämällä ekologista ajotapaa.

Pyrimme parhaamme mukaan auttamaan myös asiakkaitamme saavuttamaan omat ympäristö- ja ilmastotavoitteensa. Ratkaisut löytyvät yhteistyöllä!

Turvallinen ja monimuotoinen työpaikka

Monimuotoisten osaajien joukkue

Meille sosiaalinen vastuu tarkoittaa ensisijaisesti vastuuta henkilöstöstä. Olemme merkittävä työllistäjä ja kasvavana palvelualan yrityksenä työllistämme ihmisiä tulevaisuudessa yhä enemmän. Tyy­tyväinen ja sitoutunut henkilöstö palvelee parhaiten myös asiakasta. Järjestämme monipuolisia työtehtäviä, tuemme henkilöstön urakehitysmahdollisuuksia ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan. Tarjoamme henkilöstöllemme terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työntekijöiden perusoikeuksia sekä kohtelemme toisiamme ja työnha­kijoitamme kunnioittavasti, yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Emme hyväksy minkäänlaista kiusaa­mista, häirintää tai sopimatonta käytöstä emmekä syrji ketään iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, us­konnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perus­teella.

Noudatamme työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia, työsuojelumääräyksiä sekä muita velvoitteita. Kaikilla työntekijöillä on kirjallinen työsopimus. Työntekijöillä on järjestymisvapaus. Lähes kaikki työntekijämme ovat vakituisessa ja kokoaikaisessa työsuhteessa. Tilapäisissä työhuipuissa voimme käyttää vuokratyövoi­maa tasoittamaan vakituisen henkilöstön työkuormaa ja nopeuttamaan palvelua.

Nopeasti kasvavana yrityksenä teemme jatkuvasti töitä yhtenäistääksemme henkilöstökäytäntöjä, toimintaperiaatteita ja ohjeita.

Arvostamme yhteiskunnan monimuotoisuutta työllistämällä eri kulttuureista tulevia, eri ikäisiä, vaih­televalla koulutus- tai kokemustaustalla töitä hakevia ihmisiä. Tarjoamme työtehtäviä, joissa ei tarvita aiempaa kokemusta tai koulutusta, ja tarvittaessa työntekijöitä koulutetaan työtehtä­viinsä. Jo auttavallakin kielitaidolla pärjää monissa tehtävissä.

Kokeilemme rohkeasti erilaisia työllistäviä hankkeita. Olemme muun muassa järjestäneet rekrytoivia koulutusohjelmia TE-palveluiden, ELY-keskuksen ja oppilaitosten kanssa yhteistyönä. Näiden ohjelmien kohderyhmänä on ollut työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt ja alanvaihtajat. Suunnitteilla on useamman uuden ryhmän käynnistäminen syksyllä 2022. Lisäksi syksyllä 2022 tavoitteemme on käynnistää valittujen oppilaitosten kanssa työllistäviä koulutusohjelmia, jossa kohderyhmänä on maahanmuuttajat.

Kaikki esihenkilömme käyvät vuonna 2022 kolmen päivän mittaisen valmennuksen, jossa aiheena on mm. työyhteisön rakentaminen, tässä yhteydessä käsitellään myös monimuotoisuutta tiimissä.

Mittaamme työntekijäkokemusta säännöllisesti työhyvinvointikyselyllä. Edellinen kysely toteutettiin vuoden 2021 lopulla. Mittauksessa vahvuuksiksemme koettiin luottamus, esihenkilön reiluus ja lähestyttävyys, selkeät odotukset työn tuloksista sekä riittävät työkalut työn toteuttamiseen. Myös työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon koettiin olevan hyvällä tasolla. Olemme ylpeitä siitä, että meidät koetaan inhimillisenä, reiluna ja mutkattomana työpaikkana.

Eniten kehittämismainintoja työhyvinvointikyselyssä saivat muutosten kohtaaminen yhdessä, uusien työskentelytapojen kehittäminen työyhteisössä, rohkeus puhua vaikeistakin asioista ja palautteen saanti esihenkilöltä. Näitä aiomme kehittää vuonna 2022 muun muassa esihenkilövalmennuksilla.

Pieni paikallinen yhdistettynä ison konsernin turvallisuusvaatimuksiin

Paikallisesti toimivat yhtiömme hyötyvät suuren konsernin tuesta. Vuosien 2022 ja 2023 aikana kehitämme ja yhtenäistämme konsernin ja siihen kuuluvien yhtiöiden turvallisuusjohtamista. Konsernina asetamme kunnianhimoisia tavoitteita työturvallisuuden kehittämiseksi kulkiessamme kohti tapaturmatonta työelämää. Konsernin tukitoimintojen tehtävänä on tuottaa paikallisyhtiöille tarvittavaa tietotaitoa ja tukea turvallisuuden kehittämiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tekemämme työn turvallisuuden peruskiviä ovat osaava ja motivoitunut esihenkilöstö, tehtäviinsä ja niiden turvalliseen suorittamiseen koulutetut työntekijät, tunnetut ja tarkastetut työympäristöt sekä laadukkaat ja työhön soveltuvat työvälineet ja laitteet. Konsernin johto seuraa turvallisuuden tason kehittymistä säännöllisen raportoinnin ja sisäisen auditoinnin avulla.

Noudatamme toimintaamme koskevaa työturvallisuus- ja työterveyslainsäädäntöä. Työntekijämme perehdytetään turvallisiin ja terveellisiin työtapoihin työhönoton yhteydessä. Pyrimme ehkäisemään työkykyongelmia tunnistamalla niitä ja puuttumalla niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa varhaisen tuen mallin mukaisesti.

Kehitämme ja yhtenäistämme työntekijöidemme perehdytys- ja koulutusprosesseja vuosien 2022 ja 2023 aikana. Paikallisyhtiöiden vastuulla on tutustua asiakaskohteisiimme riittävästi, jotta työntekopaikkakohtaiset vaarat saadaan tunnistettua ja niiden aiheuttamat riskit hallittua työturvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi toteutamme säännöllisiä työtehtäväkohtaisia riskikartoituksia.

Konsernina raportoimme ja tutkimme kaikki työssä sattuneet tapaturmat ja muut onnettomuudet. Vuosien 2022 ja 2023 aikana laajennamme ja automatisoimme työturvallisuusraportointia. Työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan havaitsemistaan työturvallisuuspuutteista sekä turvallisuuspoikkeamista. Kaikki ilmoitukset tutkitaan ja niitä hyödynnetään turvallisuuden kehittämisen tukena. Myös turvallisuushavaintojen ja henkilöstön kehitysehdotusten ilmoitusmahdollisuuksia kehitetään vuoden 2023 aikana.

Vastuullisuusraportointi

Kehitämme parhaillaan vastuullisuusraportointiamme. Tavoitteemme on julkistaa ensimmäinen Global Reporting Initiative -viitekehykseen (GRI) pohjautuva vastuullisuusraportti tilikaudelta 2022.