Vastuullisuustyön kolme ulottuvuutta

Vastuullisuuden kulmakivet syntyvät yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä. Keskitymme vastuullisuusstrategiassamme erityisesti kolmeen osa-alueeseen

Hyvä hallinto

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja edellytämme samaa työntekijöiltämme, alihankkijoiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme.

Eettiset periaatteemme

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työntekijöiden perusoikeuksia. Kohtelemme toisiamme ja työnhakijoitamme kunnioittavasti, yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai sopimatonta käytöstä. Emme syrji ketään iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Noudatamme toiminnassamme työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia, työsuojelumääräyksiä sekä muita velvoitteita. Kaikilla työntekijöillämme on kirjallinen työsopimus. Työntekijöillämme on järjestymisvapaus. Noudatamme yhtenäisiä henkilöstökäytäntöjä, toimintaperiaatteita ja ohjeita. Ammattitaitoisella palkanlaskennalla varmistamme yhtenäiset palkanmaksukäytännöt.

Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa liiketoiminnassamme. PHM Groupin kaikkien työntekijöiden edellytetään toimivan rehellisesti ja läpinäkyvästi. Käytössämme on sisäinen ilmoituskanava mahdollisten väärinkäytösten ilmoittamiseen.

Turvallinen ja monimuotoinen työpaikka

Meille sosiaalinen vastuu tarkoittaa ensisijaisesti vastuuta henkilöstöstämme. Työllistämme tuhansia työntekijöitä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Olemme merkittävä työllistäjä ja kasvavana palvelualan yrityksenä työllistämme ihmisiä tulevaisuudessa yhä enemmän. Tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö palvelee parhaiten myös asiakasta. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä, tuemme henkilöstömme urakehitysmahdollisuuksia ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan. Tarjoamme henkilöstöllemme terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet.

Työllistämme eri kulttuureista tulevia, eri ikäisiä, vaihtelevalla koulutus- tai kokemustaustalla töitä hakevia ihmisiä. Kasvun mahdollistamiseksi meillä on jatkuva tarve rekrytoida osaavaa työvoimaa ja siksi haluamme olla kannustava ja monimuotoinen työpaikka osaajille taustoista riippumatta.

Työturvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää
Työntekijämme työskentelevät toisinaan haastavissa olosuhteissa ja ovat jatkuvasti tekemisissä työkoneiden ja ajoneuvojen sekä erilaisten laitteiden ja työkalujen kanssa. Lisäksi käsittelemme huollossa ja siivouksessa erilaisia kemikaaleja. Noudatamme toimintaamme koskevaa työturvallisuus- ja terveyslainsäädäntöä.

Tavoitteenamme on antaa kaikille työntekijöillemme kunnollinen perehdytys työsuhteen alussa sekä lisäkoulutusta työtehtävien ja tarpeen mukaan koko työsuhteen elinkaaren ajan. Edellytämme yksiköiltämme ja työntekijöiltämme turvallisten työskentelytapojen noudattamista, mukaan lukien henkilökohtaisten suojainten käyttö aina työtehtävien niitä vaatiessa.

Ilmasto ja ympäristö

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Toimimme ympäristölainsäädännön sekä viranomaisohjeiden mukaisesti kaikissa olosuhteissa ja edellytämme samaa alihankkijoiltamme. Kannustamme kaikkia yhteistyökumppaneitamme ympäristön kannalta kestävämpien toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen.

Olemme aina lähellä asiakasta, mikä tarkoittaa meille mahdollisimman pieniä siirtymiä ja vähemmän polttoaineen kulutusta. Kalustomme koostuu tuhansista ajoneuvoista, kuten pakettiautoista, henkilöautoista, kuorma-autoista, lumiauroista ja muista työkoneista. Suunnittelemme ajoreitit ekologisesti ja optimoimme alue- tai yksikkörakennetta sopimuskannan mahdollisten muutosten mukaisesti. Investoimme lähtökohtaisesti vähäpäästöiseen kalustoon ja koneisiin.