Sisäpiirihallinto

PHM Group Holding Oyj noudattaa sisäpiiriasioissa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) 596/2014, muutoksineen ”MAR-asetus”) ja sen nojalla annetun alemman asteisten säädösten sekä arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen ”Arvopaperimarkkinalaki”), säännöksiä, viranomaisten antamaa ohjeistusta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) voimassa olevia sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Näitä täydentää yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii konsernilakimies. Sisäpiirivastaava vastaa yhtiössä myös sisäpiiriluettelojen laatimisesta ja ylläpitämisestä sekä kaupankäyntirajoitusten sekä johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta yhtiön osalta. Sisäpiirivastaavan varahenkilönä toimii yhtiön talousjohtaja.

Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

Yhtiö ilmoittaa yleisölle mahdollisimman pian sitä suoraan koskevasta sisäpiiritiedosta. Sisäpiiritiedon julkistamisesta päättää yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai sisäpiirivastaava. Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon pörssitiedotteella.

Kaupankäyntirajoitukset

Yhtiö noudattaa MAR-asetuksen mukaista johtohenkilöitä koskevaa kaupankäyntikieltoa (suljettu ikkuna). Suljettu ikkuna alkaa 30 päivää ennen tulosjulkistuksia. Yhtiö ilmoittaa johtohenkilöille heidän kuulumisestaan suljetun ikkunan piiriin.

Liiketoimien ilmoittaminen

Johtohenkilön ja hänen lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimensa Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta (T+3). Ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan verkkosivuilta ladattavalla sähköisellä lomakkeella ja toimitetaan Finanssivalvonnalle sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.

Jotta yhtiö voi julkistaa saamansa liiketoimi-ilmoitukset asetetussa määräajassa, johtohenkilön ja hänen lähipiirinsä on ilmoitettava liiketoimensa yhtiölle samassa yhteydessä Finanssivalvonnalle tehtävän ilmoituksen kanssa. Ilmoitus tehdään lähettämällä Finanssivalvonnalle toimitettava lomake yhtiölle. Yhtiö julkistaa vastaanottamansa liiketoimi-ilmoitukset tiedotteella viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun on vastaanottanut Johtohenkilön tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön ilmoituksen. Yhtiö ei erikseen tarkista vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.