Tiedonantopolitiikka

PHM Group Holding noudattaa tiedottamisessaan Pörssin sääntöjä ja ohjeistusta, Suomen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ja muun asiaa koskevan lainsäädännön säännöksiä, EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, muutoksineen ”MAR-asetus”) ja sen nojalla annetun alemman asteisen sääntelyn määräyksiä sekä Finanssivalvonnan ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeistusta.

Yhtiön viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön rahoitusvälineiden hinnan määrittämiseksi. Yhtiö viestii johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista samanaikaisesti kaikille sidosryhmilleen. Yhtiön viestinnän yleisinä periaatteina ovat oikea-aikaisuus, samanaikaisuus, jatkuvuus ja läpinäkyvyys.

Tiedotettavat asiat ja tiedottamiseen liittyvät ajankohdat

PHM Group Holding julkaisee tiedot taloudellisesta asemastaan, tuloksestaan ​​ja niiden kehityksestä tilinpäätöksissä, toimintakertomuksissa ja puolivuotiskatsauksissa sekä osavuosikatsauksissa. Yhtiö julkistaa tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja puolivuotiskatsauksen sekä osavuosikatsaukset ilman aiheetonta viivytystä julkistettavan tiedon vahvistuttua ja varmistuttua sekä hallituksen tai muun yhtiön toimivaltaisen elimen tehtyä julkistamista koskevan päätöksensä.

Yhtiö julkistaa MAR-asetuksen mukaisesti sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä, jolloin MAR-asetuksen mukaisten lykkäysedellytysten tulee täyttyä. Yhtiöllä on sisäpiiriohje, joka sisältää yksityiskohtaisempia ohjeita sisäpiiritiedon arvioimiseksi ja julkistamiseksi, samoin kuin julkistamisen lykkäämisolosuhteiden ja lykkäämisajan arvioimiseksi ja seuraamiseksi.

Yhtiö julkistaa muut tiedotettavat asiat Pörssin sääntöjen ja muiden yhtiöön soveltuvien sääntöjen ja sääntelyn mukaisesti.

Tiedotteiden kieli, jakelu ja saatavilla olo

Tiedotteet julkistetaan suomeksi ja englanniksi.

Yhtiötä koskevan tiedon pääasiallinen lähde on internetsivusto www.phmgroup.com/fi/sijoittajille. Kaikki yhtiön tiedotteet ovat saatavilla yhtiön internetsivustolta. Sivustolla ylläpidetään vähintään viiden vuoden arkistoa julkistetuista tiedotteista ja kymmenen vuoden arkistoa taloudellisista raporteista.

Yhtiö toimittaa julkistettavat tiedot julkistamisen kanssa samanaikaisesti Pörssille.

Pörssitiedote
Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella säännöllisen tiedonantovelvollisuuden perusteella annettavat tiedot, sisäpiiritiedon sekä muut tiedot, jotka yhtiön on julkistettava soveltuvien lakien ja sääntöjen mukaan.

Lehdistötiedote
Yhtiö voi julkaista lehdistötiedotteilla tietoa sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä sisäpiiritiedon julkistamiselle tai muulle tiedottamiselle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muuten kiinnostavan yhtiön sidosryhmiä.

Suljettu ikkuna

PHM Group Holding noudattaa 30 vuorokauden pituista suljettua ikkunaa ennen tulosjulkistuksia, kuten puolivuosikatsauksia ja tilinpäätöstä. Tänä aikana yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt, jotka osallistuvat näiden taloudellisten raporttien valmisteluun, eivät saa ostaa tai myydä yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita.

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina yhtiön hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää ja jona aikana yhtiön edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita eivätkä anna haastatteluja. Yhtiö voi kuitenkin vastata kysymyksiin liittyen sinä aikana tiedotettuihin liiketoiminnan tapahtumiin.