PHM Group Holding Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022: Yrityskauppa-aktiivisuus jatkui korkeana, kannattavuus pysyi hyvällä tasolla liikevaihdon kasvun tukemana

PHM Group Holding Oyj Pörssitiedote 14.11.2022 klo 10.00

Tämä tiedote on tiivistelmä PHM Group Holding Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi-syyskuu 2022. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://www.phmgroup.com/fi/sijoittajille/.

Keskeistä heinä-syyskuulta 2022

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 112,5 miljoonaa euroa (92,2)
 • Raportoitu käyttökate (EBITDA) kasvoi 13 % ja oli 19,0 miljoonaa euroa (16,8)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (LFL) kasvoi 3 % ja oli 116,3 miljoonaa euroa (112,5)
 • LFL oikaistu EBITDA kasvoi 1 % ja oli 20,9 miljoonaa euroa (20,7)
 • Rullaava 12 kuukauden LFL oikaistu EBITDA oli 80,6 miljoonaa euroa syyskuun 2022 lopussa
 • Velkaantumisaste oli 4,71x
 • Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä saatiin päätökseen kahdeksan yritysostoa, ja näistä vuotuinen kokonaisliikevaihto oli 30,6 miljoonaa euroa
 • Palvelujen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla, ja Ukrainan sota on yleisellä tasolla vaikuttanut suhteellisen vähän yhtiön toimintaan  
 • Tulosta tukivat onnistuneet hinnankorotukset, mutta heikensivät polttoaineen hintojen nousu sekä korkea sairauspoissaolojen määrä, joista seuranneet korkeammat kulut laskivat hieman käyttökateprosenttia 
 • Vastuullisuusstrategian ja -politiikkojen toteuttaminen eteni hyvin 

Keskeistä tammi-syyskuulta 2022

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 32 % ja oli 339,2 miljoonaa euroa (257,5)
 • Raportoitu käyttökate (EBITDA) kasvoi 24 % ja oli 53,6 miljoonaa euroa (43,1)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (LFL) kasvoi 5 % ja oli 367,4 miljoonaa euroa (350,2)
 • LFL oikaistu EBITDA kasvoi 2 % ja oli 61,2 miljoonaa euroa (60,0)
 • Tilikauden tulos oli 5,1 miljoonaa euroa (2,8)
 • Operatiivinen kassavirta ennen yritysostoja kasvoi peräti 54 % ja oli 39,1 miljoonaa euroa (25,4)

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR, IFRS 

7-9/22 

7-9/21 

Muutos % 

1-9/22 

1-9/21 

Muutos % 

1-12/21 

Edelliset 12 kk 

Raportoitu 

  

  

  

  

  

  

  

  

Liikevaihto 

112,5 

92,2 

22 % 

339,2 

257,5 

32 % 

364,2 

N/A 

Käyttökate, EBITDA 

19,0 

16,8 

13 % 

53,6 

43,1 

24 % 

57,0 

N/A 

Oikaistu EBITDA 

20,6 

17,1 

20 % 

57,1 

46,6 

23 % 

62,8 

N/A 

Oikaistu EBITDA -% 

18,3 % 

18,5 % 

-0,2 % 

16,8 % 

18,1 % 

-1,3 % 

17,2 % 

N/A 

Oikaistu EBITA 

13,1 

10,3 

28 % 

36,6 

26,5 

38 % 

36,1 

N/A 

Oikaistu EBITDA -% 

11,7 % 

11,2 % 

0,5 % 

10,8 % 

10,3 % 

0,5 % 

9,9 % 

N/A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertailukelpoinen* (Like-for-Like, LFL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFL Liikevaihto 

116,3 

112,5 

3 % 

367,4 

350,2 

5 % 

476,7 

493,9 

LFL käyttökate EBITDA 

19,8 

20,4 

-3 % 

58,2 

56,5 

3 % 

73,6 

75,2 

Oikaistu LFL EBITDA 

20,9 

20,7 

1 % 

61,2 

60,0 

2 % 

79,4 

80,6 

Oikaistu LFL EBITDA -% 

18,0 % 

18,4 % 

-0,4 % 

16,7 % 

17,1 % 

-0,5 % 

16,7 % 

16,3 % 

Oikaistu LFL EBITA 

13,4 

13,2 

1 % 

39,5 

36,0 

10 % 

47,6 

51,1 

Oikaistu LFL EBITDA -% 

11,5 % 

11,8 % 

-0,3 % 

10,7 % 

10,3 % 

0,5 % 

10,0 % 

10,3 % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Taloudellinen asema 

  

  

  

  

  

  

  

  

Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja** 

12,4 

3,8 

223 % 

39,1 

25,4 

54 % 

42,0 

  

Kassakonversio*** 

65 % 

23 % 

43 % 

73 % 

59 % 

14 % 

74 % 

  

Korolliset nettovelat (NIBD) 

384,0 

337,0 

14 % 

384,0 

337,0 

14 % 

346,3 

  

Velkaantumisaste, x**** 

4,71 

4,75 

0 % 

4,71 

4,75 

0 % 

4,48 

  

*) LFL = Like-for-like, luvut oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa hankitut yritykset olisivat olleet yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan edellisillä tilikausilla  
**) EBITDA + käyttöpääoman muutos (pois lukien konsernin sisäinen velka konsernin emoyhtiölle) – käyttöomaisuusinvestoinnit (pois lukien yrityskaupat) 
***) EBITDA / Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja  
****) Korolliset nettovelat / (Oikaistu LFL EBITDA edelliseltä 12 kuukaudelta + synergiat yrityshankinnoista). Q3/21 vertailutieto laskettu takautuvasti yhtiön IFRS konversio huomioiden, minkä vuoksi luku eroaa alkuperäisestä julkistetusta tunnusluvusta. Yrityshankintojen synergiat syyskuun 2022 lopussa olivat 1,0 MEUR (30.9.2021 1,9 MEUR) 

Johdon katsaus

Kolmannella vuosineljänneksellä PHM jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista yrityskauppojen avulla ja orgaanisesti sekä kehittämällä hankkimiensa yritysten toiminnallista tehokkuutta. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3 % ollen 116,3 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen käyttökate kasvoi hieman ollen 20,9 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttivat hinnankorotukset ja operatiiviset parannukset, jotka kompensoivat kasvaneiden polttoaine- ja energiakustannusten sekä Covid-19-pandemiasta johtuvien lisääntyneiden sairauspoissaolojen vaikutusta.

Vuosineljänneksen aikana PHM jatkoi liiketoimintansa kehittämistä saattamalla päätökseen kahdeksan yritysostoa. Konserni kasvoi merkittävästi Norjassa ja Tanskassa tekemällä merkittäviä hankintoja Oslon ja Kööpenhaminan alueella. Konserni saattoi päätökseen myös yhden yritysoston Ruotsissa ja kaksi yritysostoa Suomessa. Lisäksi konsernin hyvän hallintotavan politiikkojen kehittäminen ja toteuttaminen eteni hyvin, ja henkilöstön kouluttamista eettiseen liiketoimintaan liittyvissä asioissa jatkettiin.

PHM tarjoaa asiakkailleen pohjoismaissa kiinteistöpalveluita paikallisesti, mistä johtuen Ukrainan kriisillä on ollut rajalliset suorat vaikutukset konsernin toimintaan ja taloudelliset vaikutukset ovat jääneet verrattain vähäisiksi. Kriisin pääasialliset vaikutukset ilmenevät kasvaneiden polttoaine- ja energiahintojen muodossa sekä yleisenä kustannusinflaationa, joita konserni on pystynyt siirtämään myös omiin myyntihintoihin. Erityisesti Covid-19-pandemiaan liittyvien sairauspoissaolojen määrä jatkui suurena vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, mikä vaikutti konsernin kykyyn panostaa lisämyyntimahdollisuuksiin ja kasvatti konsernin operatiivisia kustannuksia. Tämä erityisesti pienensi hinnankorotuksien vaikutusta, jotka konserni sai toteutettua vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.  

Ukrainan sota ei ole toistaiseksi vaikuttanut olennaisesti konsernin palveluiden kysyntään. Sopimusmyynti on pysynyt hyvällä tasolla, ja lisätöiden kysyntä on jatkunut paljolti edellisvuosien tasolla. Konserni on ryhtynyt aktiivisiin toimiin noudattaakseen Venäjän vastaisia pakotteita ja varmistaakseen, että kaikkia konsernin työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti kansalaisuudesta ja taustasta riippumatta. Vaikka Ukrainan sodalla ei ole ollut suoraa vaikutusta PHM Groupin toimintaan, sodan epäsuorat vaikutukset, kuten inflaation kiihtyminen ja yleinen taloudellinen epävarmuus, koskettavat myös PHM:n liiketoimintaa siinä missä kaikkia muitakin yhtiöitä. Konsernin hyvä hinnoitteluvoima mahdollistaa kustannusten kasvun siirtämisen hintoihin suhteellisen tehokkaasti, mutta korkea inflaatio voi vaikuttaa väliaikaisesti jonkin verran konsernin katteisiin. Lisäksi yleinen elinkustannusten ja rahoituskustannusten kasvu voi viivästyttää joidenkin harkinnanvaraisten kunnostustoimenpiteiden tekemistä ja siten vaikuttaa konsernin liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä. 

PHM:n näkemyksen mukaan Ukrainan kriisi tulee luomaan pitkällä aikavälillä uusia mahdollisuuksia konsernille, kun kiinnostus energiatehokkuuden lisäämistä kohtaan kasvaa ja kiinteistöissä panostetaan yhä enemmän energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoamiseen asukkaille ja vuokralaisille. Covid-19-pandemian takia siirtyneiden lisätöiden ja teknisten palvelujen odotetaan myös vahvistavan näiden palveluiden kysyntää lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä riippuen talouden yleisestä kehityksestä. Pitkäaikaiset markkinatrendit, kuten kaupungistuminen, rakennuskannan vanheneminen ja kiinnostus kotien ja asuinrakennusten ajantasaistamiseen tukevat edelleen markkinan kasvua pitkällä aikavälillä. 

Katsauskaudella (1–9/2022) PHM Group laski liikkeeseen 40 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen takaisinostoehdollisen senioriehtoisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan lisäerän. Liikkeellelasku toteutettiin olemassa olevan 450 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehtojen puitteissa. Kiinnostus antia kohtaan oli hyvä ja lisäerän kysyntä oli vahva. Lisäksi konserni listasi joukkovelkakirjalainan Nasdaq Helsinkiin suunnitellusti. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen konserni on toteuttanut useita yritysostoja. Näistä merkittävin on saksalaisen Schultz Gruppen hankinta, jonka kautta PHM Group laajensi toimintaansa Saksan markkinoille. PHM Group käynnisti markkinatutkimuksen Euroopan eri kiinteistöpalvelumarkkinoista vuonna 2021. Päätös Saksan markkinoille hakeutumisesta tehtiin sillä perusteella, että Pohjoismaiden ja Saksan kulttuureissa on paljon yhteistä ja markkinat ovat ominaispiirteiltään hyvin samanlaiset. Tutkimuksissa on lisäksi saatu osoituksia merkittävästä markkinapotentiaalista, erittäin hajanaisesta kilpailijakentästä ja vakaasta liiketoimintaympäristöstä. Nämä tekijät tukevat konsernin strategian toteuttamista myös jatkossa sekä maantieteellisten riskien hajauttamista.

Vuonna 1904 perustettu omistajajohtoinen Schultz Gruppe tarjoaa kiinteistöpalveluja Pohjois-Saksassa. Yhtiön pääkonttori on Hampurissa. Yhtiö palvelee monipuolisesti liike-, teollisuus- ja asuinkiinteistöjä tarjoten näihin siivous- ja kunnossapitopalveluita, teknisen kunnossapidon palveluita sekä isännöintipalveluita. Yhtiön raportoitu liikevaihto vuonna 2021 oli 32,8 miljoonaa euroa ja käyttökate 3,5 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli yli tuhat työntekijää.

Saadakseen Schultz Gruppen hankinnan päätökseen ja pystyäkseen toteuttamaan tulevat yrityskaupat PHM Group korotti Senior Secured RCF-luottolimiittiään 12,5 miljoonalla eurolla. Koko luottolimiitti on siten 62,5 miljoonaa euroa. Korotus on sovittu 12 kuukaudelle, ja se noudattaa nykyisten rahoitussopimusten ehtoja.

Tiedotustilaisuus

PHM Group Holding Oyj:n toimitusjohtaja Ville Rantala ja talousjohtaja Petri Pellonmaa esittelevät tuloksen sijoittajille ja analyytikoille englanninkielisessä Teams-tilaisuudessa 14.11.2022 klo 14.00 alkaen. Kutsun tuleviin tilaisuuksiin voi tilata verkkosivuilta.

Seuraava tulosjulkistus

Vuoden 2022 tilinpäätöstiedote julkistetaan 14.2.2023 klo 10.00.

PHM GROUP HOLDING OYJ

Lisätietoja:

Ville Rantala

Toimitusjohtaja

ville.rantala@phmgroup.com

 

Petri Pellonmaa

Talousjohtaja

petri.pellonmaa@phmgroup.com

PHM Group Holding Oyj lyhyesti

PHM Group on pohjoismainen kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit; yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. PHM Group uskoo, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä ottaako tutun paikallisen vai ison pohjoismaisen. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://www.phmgroup.com/fi/.

Yhteyshenkilöt

Liitteet