PHM Group Holding Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 julkaistu — tilinpäätös sisältää tilinpäätöstiedotteesta tarkentuneet luvut

PHM Group Holding Oyj Pörssitiedote 26.4.2023 klo 15.45

PHM Group Holding Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022. Vuosikertomus sisältää vastuullisuusraportin ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vastuullisuusraportti sisältää EU:n taksonomia-asetuksen mukaiset tiedot. Tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Toimintakertomus täyttää muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevat vaatimukset.

PHM Group Holding Oyj julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Vuosikertomus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa phmgroup.com/sijoittajille sekä tämän tiedotteen liitteinä.

Tilinpäätöstiedotteessa ilmoitetut luvut tarkentuivat tilinpäätökseen

PHM Group Holding Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa 14.2.2023 julkistamat luvut tarkentuivat 26.4.2023 julkistettuun tilinpäätökseen. Tuloslaskelman muutokset johtuivat pääasiassa konserniavustuksen käsittelyn muutoksesta ja verojaksotusten uudelleenarvioinnista sekä joidenkin tytäryhtiöiden jaksotuksien tarkentumisesta ja yhden tytäryhtiön yrityshankintojen neuvonantokulujen käsittelyn tarkennuksesta paikallisessa kirjanpidossa. Edellä mainittujen tulosvaikutteisten korjausten lisäksi tase-erien muutokset johtuivat pääasiassa konsernieliminointien tarkennuksista lopulliseen tilinpäätökseen. Muutosten kokonaisvaikutus tilikauden 2022 tulokseen olivat 884 tuhatta euroa (2021: 669 tuhatta euroa) ja taseen loppusummaan 777 tuhatta euroa (2021: 0 tuhatta euroa).

Ohessa ovat konsernin tilinpäätöksen mukainen laaja tuloslaskelma, tase sekä keskeiset tunnusluvut.

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma

Tilinpäätös 2022 (tilintarkastettu)

Tilinpäätöstiedote 2022 (tilintarkastamaton)

Tilinpäätös 2022 (tilintarkastettu)

Tilinpäätöstiedote 2022 (tilintarkastettu)

Tuhatta euroa

 

1-12 2022

1-12 2022

 

1-12 2021

1-12 2021

Liikevaihto

483 282

483 335

364 215

364 215

Muut tuotot

3 547

3 529

3 488

3 488

Materiaalit ja palvelut

-124 076

-124 101

-96 480

-96 480

Henkilöstökulut

-225 493

-225 570

-167 978

-167 978

Muut liiketoiminnan kulut

 

-65 407

-65 213

 

-46 260

-46 260

EBITDA

71 853

71 980

56 985

56 985

% liikevaihdosta

14,9 %

14,9 %

15,6 %

15,6 %

Poistot

 

-21 281

-21 329

 

-26 212

-26 212

EBITA

50 572

50 651

30 773

30 773

% liikevaihdosta

10,5 %

10,5 %

8,4 %

8,4 %

Arvonalentumiset

 

-13 578

-13 564

 

-12 115

-12 115

Liikevoitto

36 994

37 087

18 658

18 658

% liikevaihdosta

7,7 %

7,7 %

5,1 %

5,1 %

Nettorahoituskulut

-22 257

-22 259

-22 071

-22 042

Konserniavustukset

0

-1 315

0

-699

Tulos ennen veroja

14 738

13 514

-3 413

-4 082

Verot

-539

-199

-680

-680

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos

14 198

13 315

-4 093

-4 762

 

Muut laajan tuloksen erät

Tilinpäätös 2022 (tilintarkastettu)

Tilinpäätöstiedote 2022 (tilintarkastamaton)

 

Tilinpäätös 2022 (tilintarkastettu)

Tilinpäätöstiedote 2022 (tilintarkastettu)

Tuhatta euroa

 

31.12.2022

31.12.2022

 

31.12.2021

31.12.2021

 

Tilikauden tulos

14 198

13 315

 

-4 093

-4 762

 

Erät verojen jälkeen, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

 

Muuntoerot

-8 052

-7 985

 

-636

-636

 

 

 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

-8 052

-7 985

 

-636

-636

 

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

6 147

5 330

 

-4 729

-5 398

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen

 

Emoyrityksen omistajille

14 198

13 315

 

-4 093

-4 762

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

 

Emoyrityksen omistajille

6 147

5 330

 

-4 729

-5 398

 

Konsernitase

Konsernitase

Tilinpäätös 2022 (tilintarkastettu)

Tilinpäätöstiedote 2022 (tilintarkastamaton

Tilinpäätös 2022 (tilintarkastettu)

Tilinpäätöstiedote 2022 (tilintarkastettu)

Tuhatta euroa

 

 

12 2022

12 2022

 

12 2021

12 2021

Varat

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo

416 764

416 744

350 561

350 561

Muut aineettomat hyödykkeet

124 978

124 910

122 758

122 758

Aineelliset hyödykkeet

59 034

58 762

45 295

45 295

Käyttöoikeusomaisuuserät

26 536

26 547

22 285

22 285

Muut osakkeet ja osuudet

3 223

3 337

2 965

2 965

Muut saamiset

332

326

273

273

Laskennalliset verosaamiset

3 150

2 659

2 202

2 202

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

 

634 018

633 285

 

546 338

546 338

Lyhytaikaiset varat

Myyntisaamiset

56 204

56 231

37 086

37 086

Vaihto-omaisuus

3 007

3 009

1 112

1 112

Lainasaamiset

291

0

15 086

15 086

Muut lyhytaikaiset varat

15 049

15 325

10 174

10 174

Rahat ja pankkisaamiset

 

31 632

31 574

 

18 331

18 331

Lyhytaikaiset varat yhteensä

106 183

106 139

81 789

81 789

 

 

 

 

 

Varat yhteensä

740 201

739 424

628 127

628 127

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Osakepääoma

80

80

0

0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

160 238

160 238

158 318

158 318

Kertyneet voittovarat

-393

125

-13 219

-13 219

Muuntoerot

-7 709

-7 642

343

343

Oma pääoma yhteensä

 

152 216

152 801

 

145 442

145 442

Velat

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat

418 297

418 281

303 971

303 971

Muut pitkäaikaiset velat

7 923

7 933

18 453

18 453

Vuokrasopimusvelat

15 020

14 969

13 494

13 494

Laskennalliset verovelat

 

30 961

31 246

 

27 982

27 982

Pitkäaikaiset velat yhteensä

472 201

472 429

363 901

363 901

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat

98 401

97 799

73 557

73 557

Korolliset velat

4 314

4 290

33 584

33 584

Vuokrasopimusvelat

12 202

12 267

9 362

9 362

Tuloverovelat

 

 

866

-162

 

2 281

2 281

Lyhytaikaiset velat yhteensä

115 783

114 194

118 784

118 784

Velat yhteensä

587 985

586 623

482 685

482 685

Oma pääoma ja velat yhteensä

740 201

739 424

628 127

628 127

Avainluvut

 

Tilinpäätös 2022 (tilintarkastettu)

Tilinpäätöstiedote 2022 (tilintarkastamaton)

Tilinpäätös 2022 (tilintarkastettu)

Tilinpäätöstiedote 2022 (tilintarkastettu)

MEUR, IFRS, ellei toisin mainita

1-12/22

1-12/22

 

1-12/21

1-12/21

Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja

52,7

53,0

 

42,0

42,0

Kassakonversio, %

73 %

74 %

 

74 %

74 %

Korolliset nettovelat (NIBD)

421,2

421,8

 

346,3

346,3

Velkaantumisaste, x

4,81

4,82

 

4,84

4,84

 

PHM GROUP HOLDING OYJ

 

Lisätietoja:

Ville Rantala

Toimitusjohtaja

ville.rantala@phmgroup.com
+358 50 385 1442

 

Petri Pellonmaa

Talousjohtaja

petri.pellonmaa@phmgroup.com
+358 40 568 3841

 

PHM Group Holding Oyj lyhyesti

PHM Group on kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit; yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. Uskomme, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä, ottaako tutun paikallisen vai ison toimijan. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://www.phmgroup.com/fi/.

Yhteyshenkilöt

Liitteet