PHM Group Holding Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023: Orgaaninen liikevaihto kasvoi, kannattavuus parani ja yrityskauppa-aktiviteetti oli korkea

PHM Group Holding Oyj Pörssitiedote 14.8.2023 klo 10.00

Tämä tiedote on tiivistelmä PHM Group Holding Oyj:n tilintarkastamattomasta puolivuosikatsauksesta ajalta tammikesäkuu 2023. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://www.phmgroup.com/fi/sijoittajille/.

Keskeistä toiselta vuosineljännekseltä

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 28 % ja oli 141,8 miljoonaa euroa (111,1)
 • Raportoitu käyttökate (EBITDA) kasvoi 34 % ja oli 20,9 miljoonaa euroa (15,7)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (LFL) kasvoi 1 % ja oli 142,8 miljoonaa euroa (141,7). Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5 %. LFL oikaistu EBITDA kasvoi 3 % ja oli
 • 22,7 miljoonaa euroa (22,1). Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna LFL oikaistu EBITDA kasvoi 7 %.
 • Vuosineljänneksen tulos oli -0,7 miljoonaa euroa (-4,5)
 • Operatiivinen kassavirta ennen yritysostoja kasvoi 160 % ja oli 16,3 miljoonaa euroa (6,3)
 • Velkaantumisaste oli 4,76x (4,70)

Keskeistä katsauskaudelta tammi – kesäkuu

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 25 % ja oli 282,7 miljoonaa euroa (226,7).
 • Raportoitu käyttökate (EBITDA) kasvoi 18 % ja oli 40,0 miljoonaa euroa (34,6).
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (LFL) laski 1 % ja oli 287,6 miljoonaa euroa (289,7). Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3 %.
 • LFL-oikaistu EBITDA laski 3 % ja oli 44,4 miljoonaa euroa (46,0). Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna LFL-oikaistu EBITDA oli lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.
 • Tilikauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa (-1,3).
 • Operatiivinen kassavirta ennen yritysostoja kasvoi 37 % ja oli 36,6 miljoonaa euroa (26,7).

Vuosineljänneksen merkittävät tapahtumat

 • PHM vahvisti asemaansa Ruotsissa kansallisena markkinajohtajana Bredablickin yritysostolla, kauppa toteutui elokuussa 2023.
 • Vuoden 2023 toisella neljänneksellä saatiin päätökseen kuusi yritysostoa ja näistä vuotuinen kokonaisliikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa.
 • Tulosta tukivat hinnankorotukset, parempi lisäpalvelujen myyntimix ja matalammat toimintakulut, mutta tulosta heikensivät alhaisempi lisämyynnin määrä ja valuuttakurssin negatiivinen kehitys.
 • Yhtiö laski liikkeelle 55 miljoonan euron arvosta uusia velkakirjoja olemassa olevan 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaviitekehyksensä puitteissa.
 • Kasper Bygholm aloitti Tanskan maajohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.
 • Vastuullisuusstrategian ja -politiikkojen toteuttaminen eteni hyvin.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Milj. EUR, IFRS

4-6/23

4-6/22

Muutos %

1-6/23

1-6/22

Muutos %

1-12/21

Edelliset 12 kk

Raportoitu

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

141,8

111,1

28 %

282,7

226,7

25 %

483,3

539,3

Käyttökate, EBITDA

20,9

15,7

34 %

40,7

34,6

18 %

71,9

78,0

Oikaistu EBITDA

22,1

17,2

29 %

43,2

36,6

18 %

77,9

84,5

Oikaistu EBITDA -%

15,6 %

15,5 %

0,1 %

15,3 %

16,1 %

-0,9 %

16,1 %

15,7 %

Oikaistu EBITA

15,6

10,5

49 %

30,3

23,5

29 %

56,6

63,5

Oikaistu EBITA -%

11,0 %

9,4 %

1,5 %

10,7 %

10,4 %

0,4 %

11,7 %

11,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertailukelpoinen* (Like-for-Like, LFL)

 

 

 

 

 

 

 

 

LFL Liikevaihto

142,8

141,7

1 %

287,6

289,7

-1 %

576,5

574,4

LFL käyttökate EBITDA

21,5

20,5

5 %

42,0

44,1

-5 %

85,5

83,4

Oikaistu LFL EBITDA

22,7

22,1

3 %

44,4

46,0

-3 %

90,8

89,3

Oikaistu LFL EBITDA -%

15,9 %

15,6 %

0,3 %

15,4 %

15,9 %

-0,4 %

15,8 %

15,5 %

Oikaistu LFL EBITA

16,1

15,8

2 %

31,4

33,6

-7 %

65,2

63,0

Oikaistu LFL EBITA -%

11,3 %

11,2 %

0,1 %

10,9 %

1,6 %

-0,7 %

11,3 %

11,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taloudellinen asema

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja**

16,3

6,3

160 %

36,6

26,7

37 %

52,7

 

Kassakonversio***

78 %

40 %

38 %

90 %

77 %

13 %

73 %

 

Korolliset nettovelat (NIBD)

428,1

367,8

16 %

428,1

367,8

16 %

421,2

 

Velkaantumisaste, x****

4,76

4,70

1 %

4,76

4,70

1 %

4,81

 

*) LFL = Like-for-like, luvut oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa hankitut yritykset olisivat olleet yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan edellisillä tilikausilla
**) EBITDA + käyttöpääoman muutos (pois lukien konsernin sisäinen velka konsernin emoyhtiölle) – käyttöomaisuusinvestoinnit (pois lukien yrityskaupat)
***) EBITDA / Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja
****) Korolliset nettovelat / (Oikaistu LFL EBITDA edelliseltä 12 kuukaudelta + synergiat yrityshankinnoista). Synergiat per 30.6.2023 0,6 milj. eur (30.6.2022: 0,7, 31.12.2022: 1,0)

 

Johdon katsaus

Toisella vuosineljänneksellä PHM Group jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista kasvattamalla liiketoimintaansa yrityskauppojen avulla ja orgaanisesti sekä kehittämällä hankkimiensa yritysten toiminnallista tehokkuutta. Toiminnallisesti vahvan vuosineljänneksen lisäksi yrityskauppoja tehtiin vuosineljänneksen aikana paljon. Neljänneksen aikana toteutettiin kuusi yritysostoa ja konserni laajensi toimintaansa Ruotsissa merkittävästi allekirjoittamalla sopimuksen Bredablickin ostamisesta. Bredablick on Ruotsissa toimiva konserni, joka tarjoaa pääasiassa asuinkiinteistöjen hallintaan ja kunnossapitoon sekä kiinteistöpalveluihin liittyviä palveluita. Yrityskauppa edellytti Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksyntää ja kasvatti elokuussa toteutuessaan PHM:n Ruotsin liiketoiminnan kokoa noin kolmanneksella vertailukelpoisella liikevaihdolla mitattuna. Bredablickin luvut yhdistellään konserniin vuoden 2023 kolmannesta vuosineljänneksestä lähtien.

Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 1 % 142,8 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen oikaistu käyttökate nousi 3 % 22,7 miljoonaan euroon. Tuloksiin vaikutti edelleen negatiivisesti valuuttakurssikehitys, jolla oli -5,7 miljoonan euron vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja -0,8 miljoonan euron vaikutus vertailukelpoiseen oikaistuun käyttökatteeseen vuosineljänneksen aikana. Näin ollen kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna myynti kasvoi 5 % ja käyttökate 7 %. Liikevaihtoa tukivat sopimusmyynnin kasvu PHM:n kaikissa toimintamaissa, jota puolestaan tukivat sekä hinnankorotukset että asiakaskannan kohtuullinen kasvu. Positiivista sopimusmyynnin kehitystä tasoitti kuitenkin selvästi pienempi lisämyyntimäärä Ruotsissa, mikä johtui ei-välttämättömien parannus- ja huoltotöiden lykkäämisestä taloustilanteen yleisen heikkenemisen ja korkeampien korkojen vuoksi. Vaikka lisämyyntimäärät olivat pienemmät, myyntimix parani. Tämä yhdistettynä pienempiin toimintakuluihin paransi katteita.

Ukrainan sota ei ole toistaiseksi vaikuttanut olennaisesti konsernin palveluiden kysyntään. Sopimusmyynti on pysynyt ennallaan ja lisäpalveluiden alentunut kysyntä on suurelta osin liittynyt eräiden teknisten ja muiden ei-välttämättömien palveluiden hankkimisen lykkäämiseen. Konserni on ryhtynyt aktiivisiin toimiin noudattaakseen Venäjän vastaisia pakotteita ja varmistaakseen, että kaikkia konsernin työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti kansalaisuudesta ja taustasta riippumatta. Vaikka Ukrainan sodalla ei ole ollut suoraa vaikutusta PHM:n toimintaan, sodan epäsuorat vaikutukset, kuten inflaation kiihtyminen ja yleinen taloudellinen epävarmuus, koskettavat myös PHM:n liiketoimintaa siinä missä kaikkia muitakin yhtiöitä. Konsernin hyvä hinnoitteluvoima mahdollistaa kustannusten kasvun siirtämisen hintoihin suhteellisen tehokkaasti, mutta korkea inflaatio voi vaikuttaa väliaikaisesti jonkin verran konsernin katteisiin. Lisäksi yleinen elinkustannusten ja rahoituskustannusten kasvu voi viivästyttää joidenkin harkinnanvaraisten kunnostustoimenpiteiden tekemistä ja siten vaikuttaa konsernin liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä. Tämä tarjoaa kuitenkin konsernille lisääntyviä kasvumahdollisuuksia taloudellisten olosuhteiden parantuessa.

PHM:n näkemyksen mukaan pitkällä aikavälillä kiinnostus energiatehokkuuden kehittämistä kohtaan kasvaa ja kiinteistöissä panostetaan yhä enemmän energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoamiseen asukkaille ja vuokralaisille, mikä tarjoaa mahdollisuuksia konsernille. Pitkäaikaiset markkinatrendit, kuten kaupungistuminen, rakennuskannan vanheneminen ja kiinnostus kotien ja asuinrakennusten ajantasaistamiseen tukevat edelleen markkinan kasvua pitkällä aikavälillä.

PHM vahvisti vuoden 2023 toisella neljänneksellä rahoitusasemaansa tulevia yritysostoja ja kasvustrategiansa jatkamista silmällä pitäen. Konserni laski liikkeeseen 55 miljoonan euron arvosta uusia velkakirjoja nykyisen 200 miljoonan euron vakuudellisen takaisinostoehdollisen senioriehdollisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainaviitekehyksen puitteissa. Velkakirjat erääntyvät vuonna 2026. Tämä nosti vaihtuvakorkoisten velkakirjojen kokonaismäärän 125 miljoonaan euroon. Lisäksi Super Senior RCF -luottolimiittiä korotettiin pysyvästi 27,5 miljoonalla eurolla 77,5 miljoonaan euroon konsernin nykyisen rahoituksen ehtojen mukaisesti. Rahoitusmarkkinoiden haasteista huolimatta kiinnostus antia kohtaan oli hyvä, mikä osoitti markkinoiden luottamuksen konsernin strategiaa ja sen toiminnan joustavuutta kohtaan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen konserni on toteuttanut yhden yritysoston Tanskassa sekä kolme Ruotsissa, joista merkittävin on Bredablick yritysosto.

Tiedotustilaisuus

PHM Group Holding Oyj:n toimitusjohtaja Ville Rantala ja talousjohtaja Petri Pellonmaa esittelevät tuloksen sijoittajille ja analyytikoille englanninkielisessä Teams-tilaisuudessa 15.8.2023 klo 11.00 alkaen. Kutsun tuleviin tilaisuuksiin voi tilata verkkosivuilta.

Seuraava tulosjulkistus

PHM Group Holding Oyj julkistaa Q3-osavuosikatsauksen 14.11.2023 klo 10.00.

 

PHM GROUP HOLDING OYJ

Lisätietoja antaa:

Ville Rantala, CEO, ville.rantala@phmgroup.com

Petri Pellonmaa, Group CFO, petri.pellonmaa@phmgroup.com

 

PHM Group Holding Oyj lyhyesti

PHM Group on kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit: yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. Uskomme, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä, valitseeko kumppaniksi tutun paikallisen vai ison konsernin. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://www.phmgroup.com/fi/.

Yhteyshenkilöt

Liitteet