PHM Group Holding Oyj:n puolivuosikatsaus tammi- kesäkuu 2022: Strategian toteutus jatkui – liikevaihto kasvoi ja yrityskauppa-aktiivisuus oli korkea

PHM Group Holding Oyj Pörssitiedote 12.8.2022 klo 10.00

 

Tämä tiedote on tiivistelmä PHM Group Holding Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2022. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://www.phmgroup.com/fi/sijoittajille/.

 

Huhti–kesäkuu 2022

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 32 % ja oli 111,1 miljoonaa euroa (84,3)
 • Raportoitu käyttökate (EBITDA) kasvoi 22 % ja oli 15,7 miljoonaa euroa (12,8)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (LFL) kasvoi 6 % ja oli 113,4 miljoonaa euroa (107,4)
 • LFL oikaistu EBITDA kasvoi 1 % ja oli 18,2 miljoonaa euroa (18,0)
 • Rullaava 12 kuukauden LFL oikaistu EBITDA oli 77,5 miljoonaa euroa kesäkuussa 2022
 • Velkaantumisaste oli 4,70x
 • Yhteensä 12 yritysostoa saatettiin päätökseen vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä ja näistä vuotuinen kokonaisliikevaihto oli 24,1 miljoonaa euroa
 • PHM Groupin joukkovelkakirjalaina listattiin suunnitellusti Nasdaq Helsingin pörssilistalle kesäkuussa
 • Vastuullisuusstrategian ja -politiikkojen kehittäminen ja toteuttaminen eteni suunnitellusti

 

Tammi–kesäkuu 2022

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 37 % ja oli 226,7 miljoonaa euroa (165,3)
 • Raportoitu käyttökate (EBITDA) kasvoi 31 % ja oli 34,6 miljoonaa euroa (26,3)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (LFL) kasvoi 6 % ja oli 235,9 miljoonaa euroa (223,2)
 • LFL oikaistu EBITDA kasvoi 1 % ja oli 38,8 miljoonaa euroa (38,5)
 • Tilikauden tulos oli -1,3 miljoonaa euroa (0,4)
 • Operatiivinen kassavirta ennen yritysostoja kasvoi 23% 26,7 miljoonaan euroon (21,6)

 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR, IFRS 

4-6/22 

4-6/21 

Muutos % 

1-6/22 

1-6/21 

Muutos % 

1-12/21 

Edelliset 12 kk 

Raportoitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto 

111,1 

84,3 

32 % 

226,7 

165,3 

37 % 

364,2 

N/A 

Käyttökate, EBITDA 

15,7 

12,8 

22 % 

34,6 

26,3 

31 % 

57,0 

N/A 

Oikaistu EBITDA 

17,2 

14,5 

18 % 

36,5 

29,5 

24 % 

62,8 

N/A 

Oikaistu EBITDA -% 

15,5 % 

17,2 % 

-1,8 % 

16,1 % 

17,9 % 

-1,8 % 

17,2 % 

N/A 

Oikaistu EBITA 

10,5 

8,6 

22 % 

23,4 

16,2 

44 % 

36,1 

N/A 

Oikaistu EBITDA -% 

9,4 % 

10,2 % 

-0,7 % 

10,3 % 

9,8 % 

0,5 % 

9,9 % 

N/A 

 

0,0 

0,0 

0 % 

0,0 

0,0 

0 % 

0,0 

0 

Vertailukelpoinen* (Like-for-Like, LFL) 

0 

0 

0,0 % 

0 

0 

0,0 % 

0 

0 

LFL Liikevaihto 

113,4 

107,4 

6 % 

235,9 

223,2 

6 % 

447,6 

460,3 

LFL käyttökate EBITDA 

16,6 

16,3 

2 % 

36,9 

35,3 

5 % 

71,4 

73,0 

Oikaistu LFL EBITDA 

18,2 

18,0 

1 % 

38,8 

38,5 

1 % 

77,2 

77,5 

Oikaistu LFL EBITDA -% 

16,0 % 

16,7 % 

-0,7 % 

16,5 % 

17,2 % 

-0,8 % 

17,2 % 

16,8 % 

Oikaistu LFL EBITA 

11,2 

10,7 

5 % 

25,0 

22,1 

13 % 

46,1 

49,0 

Oikaistu LFL EBITDA -% 

9,9 % 

10,0 % 

-0,1 % 

10,6 % 

9,9 % 

0,7 % 

10,3 % 

10,6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taloudellinen asema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja** 

6,3 

6,2 

1 % 

26,7 

21,6 

23 % 

42,0 

 

Kassakonversio*** 

40 % 

48 % 

-8 % 

77 % 

82 % 

-5 % 

74 % 

 

Korolliset nettovelat (NIBD) 

367,8 

312,1 

18 % 

367,8 

312,1 

18 % 

346,3 

 

Velkaantumisaste, x**** 

4,70 

4,55 

0 % 

4,70 

4,55 

0 % 

4,48 

 

*) LFL = Like-for-like, luvut oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa hankitut yritykset olisivat olleet yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan edellisillä tilikausilla 
**) EBITDA + käyttöpääoman muutos (pois lukien konsernin sisäinen velkakonsernin emoyhtiölle) – käyttöomaisuusinvestoinnit (pois lukien yrityskaupat) 
***) EBITDA / Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja
****) Korolliset nettovelat / (Oikaistu LFL EBITDA edelliseltä 12 kuukaudelta + synergiat yrityshankinnoista). Q2/21 vertailutieto laskettu takautuvasti yhtiön IFRS konversio huomioiden, minkä vuoksi luku eroaa alkuperäisestä julkistetusta tunnusluvusta

 

Johdon katsaus

Toisen vuosineljänneksen aikana PHM jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista kasvattamalla liiketoimintaansa yrityskauppojen avulla ja orgaanisesti, sekä kehittämällä hankkimiensa yritysten toiminnallista tehokkuutta. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6 % ollen 113,4 miljoonaa euroa, ja LFL oikaistu EBITDA kasvoi hieman ollen 18,2 miljoonaa euroa. Suhteelliseen kannattavuuteen vaikutti laskevasti edellisvuotta heikompi lisämyyntimix ja sopimustöiden suuri osuus, korkea sairauspoissaolojen määrä sekä kasvaneet polttoaine- ja energiakustannukset.

Vuosineljänneksen aikana PHM jatkoi liiketoimintansa kehittämistä saattamalla päätökseen 12 yritysostoa kaikissa toimintamaissaan. Konserni kasvatti kokoaan merkittävästi Tanskassa hankkimalla Altiren A/S:n ja Alt i Polering ApS:n, jotka tarjoavat asiakkailleen siivouspalveluita Kööpenhaminan alueella. PHM Group saattoi päätökseen merkittäviä yritysostoja myös muissa toimintamaissaan, jossa konserni sekä kasvatti liiketoimintaansa maantieteellistä kattavuuttaan että vahvisti markkina-asemaansa jo entuudestaan tutuilla markkinoilla. Konsernin vastuullisuusstrategian ja politiikkojen kehittäminen ja toteuttaminen eteni hyvin, ja osana tätä kehityskulkua PHM Group asetti tavoitteekseen tulla ilmastoneutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

PHM tarjoaa asiakkailleen pohjoismaissa kiinteistöpalveluita paikallisesti, mistä johtuen Ukrainan kriisillä on ollut hyvin rajalliset suorat vaikutukset konsernin toimintaan, ja taloudelliset vaikutukset ovat jääneet verrattain vähäisiksi. Kriisin pääasialliset vaikutukset ilmenevät kasvaneiden polttoaine- ja energiahintojen muodossa sekä yleisenä kustannusinflaationa. Sairauspoissaolojen määrä jatkui suurena vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä, mikä vaikutti konsernin kykyyn panostaa lisämyyntimahdollisuuksiin ja kasvatti konsernin operatiivisia kustannuksia erityisesti kiireisen talvikauden jälkeisissä hiekanpoisto- ja puhdistustöissä.

Ukrainan kriisi ei ole toistaiseksi vaikuttanut olennaisesti konsernin palveluiden kysyntään. Palveluiden kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla ja lisätöiden tilauskanta on vahva verrattuna edellisiin vuosiin Ukrainan kriisistä huolimatta. Konserni on ryhtynyt aktiivisiin toimiin yhteistyön lopettamiseksi venäläisomisteisten toimittajien kanssa ja sen varmistamiseksi, että kaikkia konsernin työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti kansalaisuudesta ja taustasta riippumatta. Vaikka Ukrainan sodalla ei ole ollut suoraa vaikutusta PHM Groupin liiketoimintaan, sodan epäsuorat vaikutukset, kuten inflaation kiihtyminen ja yleinen taloudellinen epävarmuus koskettavat myös PHM:n liiketoimintaan siinä missä kaikkia muitakin yhtiöitä. Konsernin hyvä hinnoitteluvoima mahdollistaa kustannusten kasvun siirtämisen hintoihin suhteellisen tehokkaasti, mutta korkea inflaatio voi vaikuttaa väliaikaisesti jonkin verran konsernin katteisiin. Yleinen elinkustannusten ja rahoituskustannusten kasvu voi viivästyttää joidenkin ei-välttämättömien kunnostustoimenpiteiden tekemistä ja siten vaikuttaa konsernin liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä.

PHM:n näkemyksen mukaan Ukrainan kriisi tulee luomaan pitkällä aikavälillä uusia mahdollisuuksia konsernille, kun kiinnostus energiatehokkuuden lisäämistä kohtaan kasvaa ja kiinteistöissä panostetaan yhä enemmän energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoamiseen asukkaille ja vuokralaisille. Covid-19 pandemian takia siirtyneiden lisätöiden ja teknisten palvelujen odotetaan myös vahvistavan näiden palveluiden kysyntää lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä riippuen talouden yleisestä kehityksestä. Pitkäaikaiset megatrendit, kuten kaupungistuminen, rakennuskannan vanheneminen ja kiinnostus kotien ja asuinrakennusten ajantasaistamiseen tukevat edelleen markkinan kasvua pitkällä aikavälillä.

Katsauskaudella (1-6/2022) PHM Group laski liikkeelle 40 miljoonan euron arvosta uusia joukkovelkakirjoja. Liikkeellelasku toteutettiin olemassa olevan 450 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehtojen puitteissa. Kiinnostus antia kohtaan oli hyvä ja lisäerän kysyntä oli vahva. Lisäksi konserni listasi joukkovelkakirjalainan Nasdaq Helsinkiin suunnitellusti kesäkuussa 2022.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tarkasteluajanjakson jälkeen konserni on toteuttanut neljä yritysostoa; yhden Ruotsissa, yhden Norjassa ja kaksi Tanskassa.

 

Tiedotustilaisuus

PHM Group Holding Oyj:n toimitusjohtaja Ville Rantala ja talousjohtaja Petri Pellonmaa esittelevät tuloksen sijoittajille ja analyytikoille englanninkielisessä tilaisuudessa 15.8.2022 klo 11.00 alkaen. Kutsun tuleviin tilaisuuksiin voi tilata verkkosivuilta.

Seuraava tulosjulkistus

PHM Group julkistaa Q3/2022 osavuosikatsauksen 14.11.2022 klo 10.00.

 

PHM GROUP HOLDING OYJ

 

Lisätietoja:

Ville Rantala

Konsernin toimitusjohtaja

ville.rantala@phmgroup.com

 

Petri Pellonmaa

Konsernin talousjohtaja

petri.pellonmaa@phmgroup.com

 

 

 

PHM Group Holding Oyj lyhyesti

 

PHM Group on pohjoismainen kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. Pohjoismainen kiinteistöpalvelukonserni PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit; yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. PHM Group uskoo, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä ottaako tutun paikallisen vai ison pohjoismaisen. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://www.phmgroup.com/fi/.

Yhteyshenkilöt

Liitteet