PHM Group Holding Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023: Vakaa vuosineljännes haastavassa markkinaympäristössä

PHM Group Holding Oyj Pörssitiedote 15.5.2023 klo 10.00

Tämä tiedote on tiivistelmä PHM Group Holding Oyj:n tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta ajalta tammimaaliskuu 2023. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://www.phmgroup.com/fi/sijoittajille/.

Keskeistä tammi – maaliskuulta

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 140,9 miljoonaa euroa (115,6).
 • Raportoitu käyttökate (EBITDA) kasvoi 5 % ja oli 19,8 miljoonaa euroa (18,9).
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (LFL) laski 2 % ja oli 142,8 miljoonaa euroa (146,2).
 • Vertailukelpoinen oikaistu käyttökate laski 10 % ja oli 21,1 miljoonaa euroa (23,5).
 • Tilikauden tulos oli 1,9 miljoonaa euroa (3,2).
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen yritysostoja oli vahva, 20,2 miljoonaa euroa (20,5).
 • Velkaantumisaste oli 4,86x (4,83).
 • Operatiivisesti vakaa vuosineljännes, mutta Suomen talvikauden pienempi lisämyynti sekä valuuttakurssien heikkeneminen vaikuttivat negatiivisesti liikevaihtoon ja tulokseen.
 • Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä saatiin päätökseen viisi yritysostoa, ja näistä vuotuinen kokonaisliikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa.
 • Tanskan maajohtaja rekrytoitiin, ja hän aloittaa työnsä vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana.
 • Global Reporting Initiative -viitekehyksen (GRI) ja taksonomia-asetuksen mukainen vastuullisuusraportointi kehittyi merkittävästi.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR, IFRS

1-3/23

1-3/22

Muutos %

1-12/22

Edelliset 12 kk

Raportoitu

 

 

 

 

 

Liikevaihto

140,9

115,6

22 %

483,3

N/A

Käyttökate, EBITDA

19,8

18,9

5 %

71,9

N/A

Oikaistu EBITDA

20,9

19,4

8 %

77,9

N/A

Oikaistu EBITDA -%

14,8 %

16,8 %

-1,9 %

16,1 %

N/A

Oikaistu EBITA

14,6

13,0

13 %

56,6

N/A

Oikaistu EBITA -%

10,4 %

11,2 %

-0,8 %

11,7 %

N/A

 

 

 

 

 

 

Vertailukelpoinen* (Like-for-Like, LFL)

 

 

 

 

 

LFL Liikevaihto

142,8

146,2

-2 %

567,9

564,4

LFL käyttökate EBITDA

20,0

23,1

-13 %

83,4

80,4

Oikaistu LFL EBITDA

21,1

23,5

-10 %

88,9

86,6

Oikaistu LFL EBITDA -%

14,8 %

16,1 %

-1,3 %

15,7 %

15,3 %

Oikaistu LFL EBITA

14,8

17,5

-15 %

63,9

61,3

Oikaistu LFL EBITA -%

10,4 %

11,9 %

-1,6 %

11,3 %

10,9 %

 

 

 

 

 

 

Taloudellinen asema

 

 

 

 

 

Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja**

20,2

20,5

-1 %

52,7

 

Kassakonversio***

102 %

108 %

-6 %

73 %

 

Korolliset nettovelat (NIBD)

425,0

350,1

21 %

421,2

 

Velkaantumisaste, x****

4,86

4,83

1 %

4,81

 

*) LFL = Like-for-like, luvut oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa hankitut yritykset olisivat olleet yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan edellisillä tilikausilla
**) EBITDA + käyttöpääoman muutos (pois lukien konsernin sisäinen velka konsernin emoyhtiölle) – käyttöomaisuusinvestoinnit (pois lukien yrityskaupat)
***) EBITDA / Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja
****) Korolliset nettovelat / (Oikaistu LFL EBITDA edelliseltä 12 kuukaudelta + synergiat yrityshankinnoista). Synergiat per 31.3.2023 0,9 milj. eur (31.3.2022: 0,7)

Johdon katsaus

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä PHM Group jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista yrityskauppojen avulla ja orgaanisesti sekä kehittämällä hankkimiensa yritysten toiminnallista tehokkuutta. Toiminnallisesti vahvan vuosineljänneksen lisäksi vastuullisuutta kehitettiin monin tavoin ja organisaatiota vahvistettiin rekrytoimalla Tanskaan maajohtaja. Alhaisesta kausilisämyynnistä ja epäsuotuisasta valuuttakurssikehityksestä johtuvista vaikutuksista huolimatta operatiivinen kassavirta oli erittäin vahva. 

Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2 % 142,8 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen oikaistu käyttökate laski 10 % 21,1 miljoonaan euroon. Tulosta tukivat sopimusmyynnin selkeä kasvu PHM:n kaikissa toimintamaissa, onnistuneet hinnankorotukset ja asiakaskannan kasvu. Sopimusmyynnin myönteistä kehitystä heikensivät kuitenkin Suomen vaihtelevat sääolosuhteet, jotka johtivat saman aikaisesti vähäiseen lisämyyntiin ja korkeisiin polttoaine- ja työvoimakustannuksiin. Vuosineljänneksellä valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon oli -4,3 miljoonaa euroa ja vertailukelpoiseen oikaistuun käyttökatteeseen -0,5 miljoonaa euroa.

PHM jatkoi vuosineljänneksen aikana liiketoimintansa kehittämistä saattamalla päätökseen viisi yritysostoa, joista merkittävin oli Göteborgista käsin toimivan täyden palvelun kiinteistöhuoltoyhtiö MBA Fastighetsservice AB:n hankinta. Konserni saattoi päätökseen myös yhden muun yritysoston Ruotsissa ja yhden yritysoston Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Vastuullisuusstrategian kehittäminen ja toteutus etenivät, käyttöön otettiin uusia HSE-työkaluja ja käynnistettiin uusi eettisten ohjeiden verkkokoulutus työntekijöille.

PHM tarjoaa palveluita paikallisesti, minkä takia Ukrainan sota on vaikuttanut konsernin toimintaan suhteellisen vähän, sillä kriisin suorat vaikutukset toimintaan ovat olleet rajalliset. Kriisin pääasialliset vaikutukset ilmenevät edelleen kasvaneiden polttoaine- ja energiahintojen muodossa sekä yleisenä kustannusinflaationa, joita konserni on pystynyt siirtämään melko hyvin myös omiin myyntihintoihinsa. Lämpötilan poikkeuksellisen nopeat muutokset ja niistä johtuva lumilähtöihin nähden alhainen lumikertymä johtivat selvästi odotettua alhaisempaan talven lisämyyntiin Suomessa, siinä missä sopimuksiin kuuluvat kustannukset toteutuivat viime vuoden tasolla. Tämä heikensi vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tulosta huomattavasti. Toisaalta monien Ruotsissa ja Norjassa toimivien yhtiöiden lumenpoistoon liittyvät tuotot kasvoivat hieman, mikä tuki edelleen liikevaihdon kasvua paikallisessa valuutassa viime vuoteen verrattuna.

Ukrainan sota ei ole toistaiseksi vaikuttanut olennaisesti konsernin palveluiden kysyntään. Sopimusmyynti on kehittynyt vakaasti, ja lisätöiden kysyntä on jatkunut paljolti edellisvuosien tasolla, vaikka joidenkin teknisten ja muiden ei-välttämättömien palveluiden kysyntä heikkeni vuosineljänneksen aikana hieman edellisen vuoden tasosta. Konserni on ryhtynyt aktiivisiin toimiin noudattaakseen Venäjän vastaisia pakotteita ja varmistaakseen, että kaikkia konsernin työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti kansalaisuudesta ja taustasta riippumatta. Vaikka Ukrainan sodalla ei ole ollut suoraa vaikutusta PHM:n toimintaan, sodan epäsuorat vaikutukset, kuten inflaation kiihtyminen ja yleinen taloudellinen epävarmuus, koskettavat myös PHM:n liiketoimintaa siinä missä kaikkia muitakin yhtiöitä. Konsernin hyvä hinnoitteluvoima mahdollistaa kustannusten kasvun siirtämisen hintoihin suhteellisen tehokkaasti, mutta korkea inflaatio voi vaikuttaa väliaikaisesti jonkin verran konsernin katteisiin. Lisäksi yleinen elinkustannusten ja rahoituskustannusten kasvu voi viivästyttää joidenkin harkinnanvaraisten kunnostustoimenpiteiden tekemistä ja siten vaikuttaa konsernin liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä.

PHM:n näkemyksen mukaan pitkällä aikavälillä kiinnostus energiatehokkuuden lisäämistä kohtaan kasvaa ja kiinteistöissä panostetaan yhä enemmän energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoamiseen asukkaille ja vuokralaisille, mikä tarjoaa mahdollisuuksia konsernille. Pitkäaikaiset markkinatrendit, kuten kaupungistuminen, rakennuskannan vanheneminen ja kiinnostus kotien ja asuinrakennusten ajantasaistamiseen tukevat edelleen markkinan kasvua pitkällä aikavälillä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen konserni on toteuttanut yhden yritysoston Ruotsissa. Lisäksi PHM saattoi suunnitellusti loppuun vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä liikkeeseen laskettujen, nimellisarvoltaan 70 miljoonan euron uusien euromääräisten vakuudellisten senioriehtoisten vaihtuvakorkoisten joukkovelkakirjojen listauksen Nasdaq Helsinkiin.

Tiedotustilaisuus

PHM Group Holding Oyj:n toimitusjohtaja Ville Rantala ja talousjohtaja Petri Pellonmaa esittelevät tuloksen sijoittajille ja analyytikoille englanninkielisessä Teams-tilaisuudessa 16.5.2023 klo 11.00 alkaen. Kutsun tuleviin tilaisuuksiin voi tilata verkkosivuilta.

Seuraava tulosjulkistus

PHM Group Holding Oyj julkistaa vuoden 2023 puolivuosikatsauksen 14.8.2023 klo 10.00.

 

PHM GROUP HOLDING OYJ

 

Lisätietoja antaa:

Ville Rantala, CEO, +358 50 385 1442, ville.rantala@phmgroup.com

Petri Pellonmaa, CFO, +358 40 568 384, petri.pellonmaa@phmgroup.com

 

PHM Group Holding Oyj lyhyesti

PHM Group on kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit: yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. Uskomme, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä, valitseeko kumppaniksi tutun paikallisen vai ison konsernin. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://www.phmgroup.com/fi/.

Yhteyshenkilöt

Liitteet