PHM Group Holding Oyj Tilinpäätöstiedote 2022: Liikevaihdon kasvu jatkui, strategiaa toteutettiin laajentumisella Saksaan

PHM Group Holding Oyj Pörssitiedote 14.2.2023 klo 10.00

Tämä tiedote on tiivistelmä PHM Group Holding Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2022. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://www.phmgroup.com/fi/sijoittajille/.

Keskeistä loka–joulukuulta 2022

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 35 % ja oli 144,2 miljoonaa euroa (106,7)
 • Raportoitu käyttökate (EBITDA) kasvoi 33 % ja oli 18,4 miljoonaa euroa (13,9)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (LFL) kasvoi 3 % ja oli 144,9 miljoonaa euroa (140,5)
 • LFL oikaistu EBITDA kasvoi 1 % ja oli 21,1 miljoonaa euroa (21,0)
 • Velkaantumisaste oli 4,82x
 • Yhtiö laajensi toimintaansa Saksan markkinoille ostamalla Pohjois-Saksassa toimivan kiinteistöpalveluyritys Schultz Gruppen, jonka kotipaikka on Hampurissa.
 • Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä saatiin päätökseen seitsemän yritysostoa, ja näistä vuotuinen kokonaisliikevaihto oli 51,9 miljoonaa euroa.
 • Palvelujen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla, ja Ukrainan sota on vaikuttanut suhteellisen vähän yhtiön toimintaan.
 • Tulosta tukivat hinnankorotukset, mutta heikensivät lisämyynnin pienempi volyymi ja heikompi myyntimix, polttoaineiden hintainflaatio ja sairauspoissaolojen määrän pysyminen korkeana.
 • Uuden 70 miljoonan euron vakuudellisen senioriehtoisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku toteutettiin osana yhtiön 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan viitekehystä.
 • Vastuullisuusstrategian ja -politiikkojen toteuttaminen eteni hyvin.

Keskeistä tammi–joulukuulta 2022

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 33 % ja oli 483,3 miljoonaa euroa (364,2).
 • Raportoitu käyttökate (EBITDA) kasvoi 26 % ja oli 72,0 miljoonaa euroa (57,0).
 • Vertailukelpoinen liikevaihto (LFL) kasvoi 5 % ja oli 550,1 miljoonaa euroa (523,9).
 • LFL oikaistu EBITDA kasvoi 1 % ja oli 86,5 miljoonaa euroa (85,4).
 • Tilikauden tulos oli 13,3 miljoonaa euroa (-4,8).
 • Operatiivinen kassavirta ennen yritysostoja kasvoi 26 % ja oli 53,0 miljoonaa euroa (42,0).

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR, IFRS

10-12/22

10-12/21

Muutos %

1-12/22

1-12/21

Muutos %

Raportoitu

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

144,2

106,7

35 %

483,3

364,2

33 %

Käyttökate, EBITDA

18,4

13,9

33 %

72,0

57,0

26 %

Oikaistu EBITDA

21,1

16,2

30 %

78,2

62,8

25 %

Oikaistu EBITDA -%

14,6 %

15,2 %

-0,5 %

16,2 %

17,2 %

-1,0 %

Oikaistu EBITA

20,3

10,0

102 %

56,9

36,6

56 %

Oikaistu EBITA -%

14,1 %

9,4 %

4,7 %

11,8 %

10,0 %

1,7 %

 

Vertailukelpoinen* (Like-for-Like, LFL)

LFL Liikevaihto

144,9

140,4

3 %

550,1

523,9

5 %

LFL käyttökate EBITDA

18,5

18,7

-1 %

80,8

79,6

1 %

Oikaistu LFL EBITDA

21,1

21,0

1 %

86,5

85,4

1 %

Oikaistu LFL EBITDA -%

14,6 %

15,0 %

-0,4 %

15,7 %

16,3 %

-0,6 %

Oikaistu LFL EBITA

14,8

13,1

13 %

62,4

52,3

19 %

Oikaistu LFL EBITA -%

10,2 %

9,3 %

0,9 %

11,4 %

10,0 %

1,4 %

 

 

 

 

 

 

 

Taloudellinen asema

 

 

 

 

 

 

Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja**

13,9

10,1

38 %

53,0

42,0

26 %

Kassakonversio***

76 %

73 %

3 %

74 %

74 %

0 %

Korolliset nettovelat (NIBD)

421,8

346,3

22 %

421,8

346,3

22 %

Velkaantumisaste, x****

4,82

4,84

0 %

4,82

4,84

0 %

*) LFL = Like-for-like, luvut oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa hankitut yritykset olisivat olleet yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan edellisillä tilikausilla
**) EBITDA + käyttöpääoman muutos (pois lukien konsernin sisäinen velka konsernin emoyhtiölle) – käyttöomaisuusinvestoinnit (pois lukien yrityskaupat)
***) EBITDA / Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja
****) Korolliset nettovelat / (Oikaistu LFL EBITDA edelliseltä 12 kuukaudelta + synergiat yrityshankinnoista). Synergiat per 31.12.2022 1,0 MEUR (31.12.2021: 1,2 MEUR)

Johdon katsaus

Viimeisellä vuosineljänneksellä PHM jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista orgaanisesti ja yrityskauppojen avulla sekä kehittämällä hankkimiensa yritysten toiminnallista tehokkuutta. Yhtiö merkittävän kasvuloikan ostamalla saksasta omistajajohtoisen Schultz Gruppen, joka tarjoaa laajan valikoiman kiinteistöpalveluja monenlaisille asiakkaille Pohjois-Saksassa. Yrityskauppa on konsernille strategisesti tärkeä, sillä se avaa uuden markkinan merkittävine kasvumahdollisuuksineen, tukee konsernin kasvustrategian toteuttamista sekä maantieteellisen riskin hajauttamista.

Operatiivisesti, vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 144,9 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 1 % ja oli 21,1 miljoonaa euroa. Tulosta tukivat hinnankorotukset ja asiakaskannan kasvu, mutta vaikutusta tasoittivat alempikatteinen lisämyyntimix, teknisten ja muiden ei-välttämättömien palvelujen kysynnän pieneneminen sekä polttoaine- ja energiakustannusten nousu. Myös Ruotsin kruunun heikentyminen vaikutti tulokseen 0,4 miljoonalla eurolla vuosineljänneksen aikana.

Vuosineljänneksen aikana PHM jatkoi liiketoimintansa kehittämistä saattamalla päätökseen seitsemän yritysostoa, joista merkittävin oli saksalaisen Schultz Gruppen hankinta. Konserni kasvoi merkittävästi myös Norjassa tekemällä viisi yrityskauppaa eri puolilla maata. Lisäksi konserni saattoi päätökseen yhden yrityskaupan Suomessa. Konsernin vastuullisuuspolitiikkojen kehittäminen ja toteuttaminen etenivät hyvin, ja henkilöstön kouluttamista eettiseen liiketoimintaan liittyvissä asioissa jatkettiin. Lisäksi perustettiin PHM:n pohjoismainen ilmastotyöryhmä edistämään konsernin tavoitetta tulla hiilineutraaliksi vuonna 2035 ja kehittämään uusia vastuullisia liiketoimintamalleja.

PHM tarjoaa asiakkailleen kiinteistöpalveluita paikallisesti, mistä johtuen Ukrainan kriisillä on ollut rajalliset suorat vaikutukset konsernin toimintaan ja taloudelliset vaikutukset ovat jääneet verrattain vähäisiksi. Kriisin pääasialliset vaikutukset ilmenevät edelleen kasvaneiden polttoaine- ja energiahintojen muodossa sekä yleisenä kustannusinflaationa, joita konserni on pystynyt siirtämään myös omiin myyntihintoihinsa. Joulukuun runsaslumisuus siirsi konsernin lisätyöresursseja alempikatteiseen myyntiin, mikä yhdessä korkeiden sairauspoissaololukujen kanssa vaikutti konsernin kykyyn panostaa lisämyyntimahdollisuuksiin ja kasvatti konsernin operatiivisia kustannuksia. Tämä myös pienensi toteutettujen hinnankorotusten vaikutusta.

Ukrainan sota ei ole toistaiseksi vaikuttanut olennaisesti konsernin palveluiden kysyntään. Sopimusmyynti on pysynyt ennallaan ja lisätöiden kysyntä on jatkunut paljolti edellisvuosien tasolla, vaikka joidenkin teknisten ja muiden ei-välttämättömien palveluiden kysyntä heikkeni hieman vuosineljänneksen aikana. Konserni on ryhtynyt aktiivisiin toimiin noudattaakseen Venäjän vastaisia pakotteita ja varmistaakseen, että kaikkia konsernin työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti kansalaisuudesta ja taustasta riippumatta. Vaikka Ukrainan sodalla ei ole ollut suoraa vaikutusta PHM:n toimintaan, sodan epäsuorat vaikutukset, kuten inflaation kiihtyminen ja yleinen taloudellinen epävarmuus, koskettavat myös PHM:n liiketoimintaa siinä missä kaikkia muitakin yhtiöitä. Konsernin hyvä hinnoitteluvoima mahdollistaa kustannusten kasvun siirtämisen hintoihin suhteellisen tehokkaasti, mutta korkea inflaatio voi vaikuttaa väliaikaisesti jonkin verran konsernin katteisiin. Lisäksi yleinen elinkustannusten ja rahoituskustannusten kasvu voi viivästyttää joidenkin harkinnanvaraisten kunnostustoimenpiteiden tekemistä ja siten vaikuttaa konsernin liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä.

PHM:n näkemyksen mukaan kiinnostus energiatehokkuuden lisäämistä kohtaan kasvaa ja kiinteistöissä panostetaan yhä enemmän energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoamiseen asukkaille ja vuokralaisille, mikä luo pitkällä aikavälillä uusia mahdollisuuksia konsernille. Covid-19-pandemian takia siirtyneiden lisätöiden ja teknisten palvelujen odotetaan myös vahvistavan näiden palveluiden kysyntää lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä riippuen talouden yleisestä kehityksestä. Pitkäaikaiset markkinatrendit, kuten kaupungistuminen, rakennuskannan vanheneminen ja kiinnostus kotien ja asuinrakennusten ajantasaistamiseen tukevat edelleen markkinan kasvua pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä konserni ryhtyi toimenpiteisiin varmistaakseen rahoituksen tuleville yritysostoille ja kasvustrategiansa jatkamiselle. Konserni korotti Senior Secured RCF -luottolimiittiään 12,5 miljoonalla eurolla 62,5 miljoonaan euroon. Korotus on sovittu 12 kuukaudelle, ja se noudattaa nykyisten rahoitussopimusten ehtoja. Lisäksi liikkeeseen laskettiin 70 miljoonan arvosta uusia euromääräisiä vakuudellisia senioriehtoisia vaihtuvakorkoisia joukkovelkakirjoja osana uutta 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan viitekehystä. Rahoitusmarkkinoiden haastavista olosuhteista huolimatta kiinnostus antia kohtaan oli hyvä, mikä osoitti markkinoiden luottamuksen konsernin strategiaa ja sen toiminnan vakautta kohtaan.

Katsauskaudella (1–12/2022) helmikuussa PHM Group laski liikkeeseen myös 40 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen senioriehtoisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Liikkeeseenlasku toteutettiin olemassa olevan 450 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehtojen puitteissa. Kiinnostus antia kohtaan oli hyvä. Konserni listasi kesäkuussa myös joukkovelkakirjalainan Nasdaq Helsinkiin joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti.   

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen konserni on toteuttanut yhden yritysoston Suomessa ja Tanskassa sekä kaksi Ruotsissa.

Tiedotustilaisuus

PHM Group Holding Oyj:n toimitusjohtaja Ville Rantala ja talousjohtaja Petri Pellonmaa esittelevät tuloksen sijoittajille ja analyytikoille englanninkielisessä Teams-tilaisuudessa 15.2.2023 klo 11.00 alkaen. Kutsun tuleviin tilaisuuksiin voi tilata verkkosivuilta.

Seuraava tulosjulkistus

Vuoden 2022 tilinpäätös ja vuosikertomus julkaistaan viimeistään 24.4.2023 alkavalla viikolla (viikko 17).

PHM Group Holding Oyj julkistaa Q1/2023 osavuosikatsauksen 15.5.2023 klo 10.00.

 

PHM GROUP HOLDING OYJ

Lisätietoja:

Ville Rantala

Toimitusjohtaja

ville.rantala@phmgroup.com

Petri Pellonmaa

Talousjohtaja

petri.pellonmaa@phmgroup.com

 

PHM Group Holding Oyj lyhyesti

PHM Group on pohjoismainen kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit; yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. PHM Group uskoo, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä ottaako tutun paikallisen vai ison pohjoismaisen. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://www.phmgroup.com/fi/.

Yhteyshenkilöt

Liitteet